.

Pozvánka na školení

DOVOZCE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Aktuální povinnosti a postupy dovozců a dodavatelů výrobků do ČR

(19. červen 2024, Praha)

...

Pozvánka na školení k uvedení do problematiky legislativních požadavků na průmyslové výrobky při jejich uvádění na trh a distribuci v ČR a EU, k objasnění základních principů, mechanismů a postupů pro jejich splnění.

Aktuální povinnosti a postupy, možnosti plnění (zjednodušení procesů, snížení nákladů), avšak při potřebě zohlednit stanovené povinnosti. Pro dovozce a dodavatele výrobků do ČR a ty, kteří chtějí v budoucnu rozšířit svoje obchodní aktivity o dovoz průmyslových výrobků.

TÉMA

Požadavky na široký okruh výrobků jsou vymezeny zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky nebo zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků, prováděcími nařízeními vlády (směrnicemi EU) a přímo použitelnými nařízeními EU. Tato legislativa stanovuje požadavky na vlastnosti výrobků a pracuje s pojmy, jako je posuzování shody, prohlášení o shodě a označení shody, zejména označení CE. Povinnosti uloženy výrobcům a dovozcům, kteří nesou odpovědnost za vyráběné nebo dovážené výrobky a distributorům.

Školení zahrnuje i povinnosti vyplývající z tzv. Nového legislativního rámce.

(není specificky zaměřeno na stavební výrobky)

V praxi se lze setkat s chybnými nebo nadbytečnými postupy dovozců a distributorů, a to díky neznalosti či neujasnění si povinností a oprávnění, popř. díky setrvávání na postupech platných před vstupem do EU. Někteří dovozci či i distributoři stále posuzují shodu nebo vydávají prohlášení o shodě, ač to v řadě případu nemusí anebo ani k tomu nejsou oprávněni.

Na druhou stranu zase mnohdy zcela spoléhají na označení CE na výrobku, za který nesou odpovědnost, aniž by prověřili jeho oprávněnost, resp. úplnost splnění požadavků (např. v otázce značení a připojených dokumentů) nebo zapomínají na jim uložené povinnosti. A pak jsou zaskočeni požadavky orgánu dozoru či celních orgánů.

Základní znalost problematiky umožní dovozci plně využít výhod členství v EU a zároveň nepodstupovat obchodní rizika:

 • dovozci mohou ušetřit řadu nákladů spojených s dodávkami výrobků – nadbytečné zkoušení a certifikace výrobků či vytváření dokladů o shodě, apod.
 • zároveň je nutné vyhnout se postihům orgánů dozoru a nelze spoléhat jen na zodpovědnost zahraničních dodavatelů (včetně těch usazených v EU); více než kdy jindy nepůjde jen o pokuty, ale i o ochranná opatření (zákaz prodeje), která mohou vést k diskontinuitě v dodávkách zboží a z toho plynoucím ztrátám.
 • pro dobrý obchod je nutné, aby pracovníci dovozců rozuměli základním bodům platné legislativy, aby o ní mohli komunikovat se zákazníky a odběrateli a průkazně jim vysvětlit, že dovezené a nabízené výrobky splňují požadavky předpisů.
 • nové obchodní možnosti při dovozu výrobků od nových dodavatelů (a potřeba komunikace s nimi)

ZAMĚŘENÍ

Cílem školení je přehledně osvětlit platnou legislativu, ujasnit povinnosti a nastínit postupy pro jejich splnění.

 • jaké předpisy se uplatňují
 • které výrobky musí mít prohlášení o shodě a označení CE a které nikoliv
 • kdy se musí výrobek „certifikovat“, kdo jej musí / může zkoušet
 • označení na výrobku a připojené dokumenty (nejsnázeji kontrolovatelné)
 • podmínky dovozu výrobků do EU / dodávek ze států  EU
 • povinnosti hospodářských subjektů a kroky k jejich splnění

(zaměřeno společně pro všechny výrobkové sektory, jako zobecnění návod zahrnující společné mechanismy pro všechny výrobky, pro metodický návod, jak by měly hospodářské subjekty postupovat – jako nutný základ pro studium konkrétních technických předpisů, u nichž se pak už pracuje se zažitými a známými pojmy).

Školení je určeno pro odpovědné manažéry shody a jakosti, produktové manažéry, technickou podporu, obchodní management apod.,

 • pro pracovníky, kteří se potřebují nově seznámit s touto problematikou, kterou budou mít nově na starost
 • odpovědné pracovníky, kteří se doposud podrobně neseznámili s aktuálními povinnosti a postupy dovozců
 • k zopakování požadavků a připomenutí aktuálního stavu legislativy
 • společnosti, které se chystají rozšířit svoje obchodní aktivity o dovoz výrobků a potřebují mít informace o technické legislativě vztahující se na dovozce
 • pro management a obchodníky, k získání základního přehledu o těchto předpisech
 • pro Vaše zákazníky, dodavatele a jiné obchodní partnery, pro aktualizaci jejich informací o platné legislativě

Součástí školení (ceny) je:

• vlastní školení s konzultační částí a studijní materiál + oběd a občerstvení

elektronická publikace s podklady k problematice (jinak prodejní cena pro zákazníka 790 Kč) (pro Win PC)

• jedna následná konzultace k vyjasnění probíraných pojmů (telefonická nebo e-mailová)

PROGRAM

Informace o aktuálním legislativním vývoji

TECHNICKÁ LEGISLATIVA V EVROPSKÉ UNII
 • základní informace o legislativě EU
 • principy zajištění volného pohybu zboží
 • technická legislativa a její přejímání
POŽADAVKY PRÁVNÍ ÚPRAVY V ČR
 • přehled uplatnitelné legislativy
 • hlavní pojmy a principy
 • postavení jednotlivých kategorii dovozců do ČR jako součásti EU

POVINNOSTI a POSTUPY DOVOZCŮ („dodavatelů“) do ČR

 • zpřehlednění základních povinností jednotlivých kategorií dovozců
 • postupy a kroky dovozců při nákupu a dovozu výrobků
 • doporučení k jejich provádění a plnění

DISKUSNÍ A KONZULTAČNÍ ČÁST – dostatečný časový prostor pro zodpovídání dotazů a konzultaci problémů

Přednáší  Ing. Dušan Poláček (konzultant a školitel v oblasti technických předpisů).

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

Pořadatel:  ING. DUŠAN POLÁČEK – školení a informace k technické legislativě, prohlášení o shodě a označení CE (činnost od roku 1998)  (identifikační údaje jsou uvedeny v Pokynech pro účastníky a v Přihlášce)

Termín:   19. červen 2024

Místo:    Praha 10 (adresa, GPS souřadnice, mapka a pokyny k dopravě budou poskytnuty před termínem školení)

Cena:     2690 Kč + 21% DPH za účastníka (obsahuje účast na školení, podklady, občerstvení, oběd a výše uvedené bonusy)

 sleva pro firemní skupiny – třetí a další účastníci sleva 20%

Podrobné informace pro účastníky a podmínky pro účast jsou uvedeny v „Pokynech pro účastníky“. Pro přihlášení je určen formulář „Přihláška“.

Přihlášku po vyplnění odešlete jako přílohu e-mailem na adresu pořadatele prihlaska na skoleni .

(obecné dotazy směřujte na e-mail „info“ uvedený v patičce stránky)

Ke stažení:

Pokyny pro účast (PokynDOVpos.pdf)

Přihláška (PriDOVpos.txt)

Pokyny + Přihláška (SkolDOVpos.zip)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.